Säännöt

REKA Eläkekassa

ELÄKEKASSAN NIMI JA KOTIPAIKKA

1§ Vakuutuskassan nimi on Reka eläkekassa (jäljempänä Eläkekassa).

Eläkekassan kotipaikka on Juupajoki.

ELÄKEKASSAN TOIMINTAAN SOVELLETTAVA LAKI

2§ Eläkekassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (jäljempänä VKL).

ELÄKEKASSAN TARKOITUS

3§ Eläkekassan tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (jäljempänä TyEL) ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (jäljempänä TyELVPL) säädetyn vähimmäiseläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen.

Eläkekassan työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää työntekijöilleen TyEL 5 §:n 3 momentin ja 150 §:n 2, 3 ja 5 momentin perusteella TyEL:n mukaisen eläketurvan. Sen lisäksi työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää luottamustehtäviä hoitaville henkilöille TyEL:n mukaisen eläketurvan.

ELÄKEKASSAN PIENIN JÄSENMÄÄRÄ

4§ Eläkekassassa on oltava vähintään 300 jäsentä.

TOIMINTAPIIRI JA OSAKKAAKSI LIITTYMINEN

5§ Eläkekassan toimintapiirin muodostavat työntekijät, jotka kuuluvat Reka Oy konserniin ja yhteisöt sekä osakkuusyritykset, joista Reka Oy konsernin emoyrityksellä tai emoyrityksen pääomistajilla on suoraan tai välillisesti vähintään 20 prosentin äänivalta.

Reka- eläkekassan toimintapiiriin kuuluvista työntekijöistä käytetään jäljempänä nimitystä jäsen. Eläkekassan jäseniksi luetaan myös edellä mainittuihin yhteisöihin kuuluvat eläkeläiset. Toimintapiirin työnantajat ovat TyEL:n ja TyELVPL:n perusteella velvollisia järjestämään eläketurvan, jollei TyELVPL 4 §:n säännöksistä muuta johdu.

Jäsenen edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla lakien ja säännösten mukaan on oikeus perhe-eläkkeeseen.

6§ Eläkekassaan liittymisestä on työnantajan tehtävä kirjallinen hakemus eläkekassan hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset. Eläkekassaan liittynyttä työnantajaa sanotaan jäljempänä osakkaaksi. Reka- eläkekassan osakkaat muodostuvat 5§:ssä määritellyistä yhtiöistä.

Eläkekassaan kuuluvan osakkaan vakuutus päättyy osakkaan lakatessa kuulumasta kassan toimintapiiriin.

Eläkekassaan kuuluvalla osakkaalla on oikeus erota kassasta maalis-, kesä-, syys-, tai joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Osakkaan on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti kassalle viimeistään kolme kuukautta ennen eroamispäivää. Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin vähintään vuosi on kulunut osakkaan liittymisestä eläkekassaan. Eläkekassasta eroavan on selvitettävä, että hän on järjestänyt työntekijöilleen muulla tavoin TyEL:n mukaisen eläketurvan siitä lukien, kun vakuutus päättyy.

Osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassasta suorittamaan eläkekassalle määrän, jolla sen vastuuvelka eläkekassan TyEL:n toiminnan osalta ylittää sanottua vastuuvelkaa kattamassa olevat varat. Sen lisäksi osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi tästä eläkekassasta täydentämään vastuun siirron yhteydessä siirrettävää toimintapääomaa vakuutuskassalain 132 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Osakas on velvollinen suorittamaan kaikki maksut eläkekassalle lähtiessään eläkekassasta.

Eroavalla tai erotetulla osakkaalla ei ole oikeutta eläkekassan varoihin eikä vakuutusmaksun palautuksiin. Hallitus voi erottaa osakkaan, joka on jättänyt suorittamatta näissä säännöissä määrätyt maksut.

Eläkekassaan kuuluvan jäsenen vakuutus päättyy hänen lakatessaan kuulumasta kassan toimintapiiriin.

7§ Eläkekassaan liittyvä työnantaja on velvollinen täydentämään eläkekassan vastuunsiirron, vakuutustoiminnan vastaanottamisen tai työeläkevakuutusyhtiön työnantajakohtaisen vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää vakavaraisuuspääomaa VKL 134 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa.

ETUUDET

8§ Eläkekassan toimintapiiriin kuuluvalla tai kuuluneella työntekijällä on TyEL:n ja TyELVPL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkettä sekä kuntoutusetuuksia ja hänen edunsaajillaan perhe-eläkettä.

Edellä tarkoitettujen etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden hakeminen ja maksaminen määräytyvät TyEL:n ja TyELVPL:n sekä niiden perustella annettujen asetusten sekä näiden sääntöjen perusteella.

Eläkkeet maksetaan kuukausittain eläkkeensaajan ilmoittamalle pankkitilille.

VAKUUTUSMAKSUT

9§ Eläkekassan osakkaat suorittavat eläkekassalle vakuutusmaksuina määrän, joka eläkekassan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan eläkkeiden suorittamiseen, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden edellyttämiin siirtoihin vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen sekä eläkekassan hoito- ja muiden kulujen kattamiseen. Edellä sanotun määrän suorittamiseen osakkaat osallistuvat jäsenille maksettujen palkkojen mukaisessa suhteessa.

Eläkekassalla on oikeus periä vakuutusmaksun ennakkoa. Ennakolle laskettavasta korosta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa perusteissa. Eläkekassalla on oikeus periä työeläkevakuutusmaksu yhdessä tai useammassa erässä. Ensimmäiseen maksuerään sisällytetään myös vakuutuksen voimaantuloa edeltäneeseen aikaan kohdistuva työeläkevakuutusmaksu.

Jollei vakuutusmaksua, joksi katsotaan myös vakuutusmaksun ennakkoa, ole suoritettu kuukauden kuluessa sen erääntymispäivästä, vakuutusmaksulle lasketaan viivästyskorkoa erääntymispäivästä sen kuukauden loppuun, jonka aikana maksu maksetaan. Viivästyskorko lasketaan TyEL 164 §:n perusteella korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Vakuutusmaksun maksuunpanosta ja maksuajasta päättää eläkekassan hallitus. Vakuutusmaksu, jota ei ole suoritettu edellä 3 momentissa mainitun odotuskuukauden aikana, ja 3 momentissa tarkoitettu viivästyskorko voidaan TyEL 159 §:n nojalla ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään.

Lisämaksuvelvollisuutta, joka koskisi vakuutusmaksuprosentin ylittävää osuutta, ei ole.

VARARAHASTO

10§ Eläkekassalla on vararahasto, jota kartutetaan, kuten vakuutuskassalaissa on säädetty.

VAROJEN SIJOITTAMINEN JA LAINANOTTO

11§ Eläkekassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä eläkekassan maksuvalmiutta silmällä pitäen. Eläkekassan varoja ei saa käyttää eläkekassan toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen.

Eläkekassa saa ottaa lainaa ainoastaan VKL 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Lainojen yhteismäärä ei saa ilman Finansivalvonnan suostumusta olla suurempi kuin neljän kuukauden aikana eläkesuorituksiin tarvittava määrä. Eläkesuorituksiin katsotaan maksettavat eläkkeet ja vastuunjakokorvaukset.

TILINPÄÄTÖS

12§ Eläkekassan tilikautena on kalenterivuosi.

Kultakin tilikaudelta on kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetusten ja Finanssivalvonnan määräysten mukainen tilinpäätös, joka on toimitettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista kassankokousta.

KASSANKOKOUS

13§ Ylin päätösvalta eläkekassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua.

Kassankokous on pidettävä eläkekassan kotipaikassa.

14§ Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan toinen jäsen. Asiamies voi edustaa enintään yhtä kymmenesosaa kokouksessa edustetuista äänistä.

Osakkaalla on yhtä monta ääntä kuin sen palveluksessa on eläkekassan jäseniä edellisen kalenterivuoden päättyessä. Jos kuitenkin osakkaiden yhteinen äänimäärä kokouksessa on suurempi kuin jäsenten äänimäärä, otetaan kunkin osakkaan äänistä äänestyksen tulosta laskettaessa huomioon vain niin suuri osa, että osakkaiden ja jäsenten äänimäärät tulevat samansuuruisiksi. Vähennys tapahtuu suhteessa kunkin osakkaan äänimäärään. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Jäsenen asiamiehen ja osakkaan äänioikeuden käyttäjän on esitettävä yksilöity ja päivätty valtakirja.

15§ Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta.

Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, tai Finanssivalvonta taikka eläkekassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kassankokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtaja on valittava osakkaiden edustajista.

16§ Varsinaisessa kassankokouksessa:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta;

5) päätetään muista asioista, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilinpito antavat aihetta;

6) päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

7) toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;

8) toimitetaan tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali; sekä

9) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

17 § Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos päätöksen tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua kassankokouksesta. Jos pätevyyden edellytyksenä on, että päätös tehdään kahdessa kokouksessa, ei kutsua saa jälkimmäiseen kokoukseen toimittaa ennen kuin edellinen kokous on pidetty. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.

Kutsu ylimääräiseen kassankokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun vaatimus ylimääräisen kassankokouksen järjestämisestä on esitetty.

Kutsu kassankokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan kassankokouksen nimeämässä sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla.

Muut eläkekassan jäsenille ja osakkaille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan osoiterekisterin perusteella kirjeitse tai sähköpostitse.

18 § Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden jäsenten ja osakkaiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään.

Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksessa käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kassan jäsenen ja osakkaan on saadakseen osallistua kassankokoukseen ilmoittauduttava kassalle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

19 § Eläkekassan hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kassankokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Puheenjohtaja valitaan osakkaiden valitsemien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on 4 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassankokouksen päättyessä.

Eläkekassan toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Kassalla tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa, joiden tulee olla tilintarkastuslaissa säädettyjä hyväksyttyjä tilintarkastajia. Jäsenet ja osakkaat valitsevat kukin kassankokouksessa yhden tilintarkastajan ja henkilökohtaisen varatilintarkastajan 4 vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, tämän on ilmoitettava eläkekassalle, kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Tilintarkastajana ei voi henkilö, joka on täyttänyt 70 vuotta.

KASSAN PURKAMINEN

20 § Eläkekassan asettamisesta selvitystilaan ja purkamisesta säädetään VKL:n 11 luvussa. Jos eläkekassalle jää varoja sen jälkeen kun se on suorittanut velkansa ja täyttänyt kaikki muutkin sitoumuksensa, palautetaan jäljelle jääneet varat osakkaille niiden vastuuvelkaa vastaavassa suhteessa.

Lähetä viesti

Yhteydenottolomakkeen käyttäminen vaatii sivuston evästeiden hyväksymisen! Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com