Säännöt

Hyväksytty kassankokouksessa 3.8.2020

Vahvistettu Finanssivalvonnassa 14.8.2020

Voimaantulo 14.8.2020

Reka eläkekassa

 

ELÄKEKASSAN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

1 § Vakuutuskassan nimi on Reka eläkekassa (jäljempänä eläkekassa).

Eläkekassan kotipaikka on Juupajoki.

 

ELÄKEKASSAN TOIMINTAAN SOVELLETTAVA LAKI

 

2 § Eläkekassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia

(1164/1992, jäljempänä VKL).

 

ELÄKEKASSAN TARKOITUS

 

3 § Eläkekassan tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (395/2006, jäljempänä TyEL),

työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (396/2006, jäljempänä TyELVPL) ja työntekijän

eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaissa (71/2016, jäljempänä TyELMVPL)

säädetyn eläketurvan mukaisten etuuksien myöntäminen.

Eläkekassan työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää työntekijöilleen TyEL 5 5:n 3 momentin

ja 150 §:n 2, 3 ja 5 momentin perusteella TyEL:n mukaisen eläketurvan. Sen lisäksi

työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää Iuottamustehtäviä hoitaville henkilöille TyEL:n

mukaisen eläketurvan.

 

ELÄKEKASSAN PIENIN JÄSENMÄÄRÄ

 

4 § Eläkekassassa on oltava vähintään 300 jäsentä.

 

TOIMINTAPIIRI JA OSAKKAAKSI LIITTYMINEN

 

5 § Eläkekassan toimintapiirin muodostavat työntekijät, jotka kuuluvat Reka

eläkekassaan (y-tunnus 2726149-7) tai konserniin, jonka emoyhtiö on Reka Oy

(y-tunnus 2096440-5, mainittu konserni jäljempänä Reka-konserni) ja työntekijät

yhteisöissä sekä osakkuusyrityksissä, joista Reka—konsernin emoyhtiöllä tai emoyhtiön

pääomistajilla on suoraan tai välillisesti vähintään 20 prosentin äänivalta.

Eläkekassan jäseniä ovat osakkaaseen työsuhteessa olevat työntekijät, joille osakas on

TyEL:n perusteella velvollinen järjestämään eläketurvan sekä henkilöt, joille työnantaja on

näiden sääntöjen 3 § 2 momentin perusteella järjestänyt vapaaehtoisesti TyEL:n mukaisen

eläketurvan. Eläkekassan jäseniä ovat myös edellä mainituista yhteisöistä eläköityneet

eläkeläiset.

Jäsenen edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla lakien ja säännösten mukaan on oikeus

perhe-eläkkeeseen.

 

6 § Eläkekassaan liittymisestä on työnantajan tehtävä kirjallinen hakemus eläkekassan

hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä eläkekassan hallituksen vaatimat selvitykset.

Eläkekassaan liittynyttä työnantajaa sanotaan osakkaaksi. Eläkekassan osakkaaksi voivat

liittyä 5 §:ssä määritellyt yhteisöt.

Eläkekassaan kuuluvan osakkaan osakkuus päättyy osakkaan lakatessa kuulumasta 5 §:ssä

määriteltyihin yhteisöihin.

Eläkekassaan kuuluvalla osakkaalla on oikeus erota eläkekassasta maalis-, kesä-, syys-, tai

joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Osakkaan on

ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti eläkekassalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen

eroamispäivää. Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin

vähintään vuosi on kulunut osakkaan liittymisestä eläkekassaan. Eläkekassasta eroavan on

selvitettävä, että hän on järjestänyt työntekijöilleen muulla tavoin TyEL:n mukaisen

eläketurvan siitä lukien, kun vakuutus päättyy.

Osakas on velvollinen osakkuutensa lakatessa, erotessaan tai tullessaan erotetuksi

eläkekassasta suorittamaan eläkekassalle määrän, jolla sen vastuuvelka eläkekassan

TyEL:n toiminnan osalta ylittää sanottua vastuuvelkaa kattamassa olevat varat. Sen lisäksi

osakas on velvollinen osakkuutensa lakatessa, erotessaan tai tullessaan erotetuksi tästä

eläkekassasta täydentämään vastuun siirron yhteydessä siirrettävää vakavaraisuuspääomaa

VKL 132 §:n 9 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Osakas on velvollinen suorittamaan

kaikki maksut eläkekassalle lähtiessään eläkekassasta.

Eroavalla, erotetulla tai osakkuutensa päättäneellä osakkaalla ei ole oikeutta eläkekassan

varoihin eikä vakuutusmaksun palautuksiin. Hallitus voi erottaa osakkaan, joka on jättänyt

suorittamatta näissä säännöissä määrätyt maksut.

Eläkekassaan kuuluvanjäsenen vakuutus päättyy hänen lakatessaan kuulumasta eläkekassan

toimintapiiriin.

 

7 § Eläkekassaan liittyvä työnantaja on velvollinen täydentämään eläkekassan

vastuunsiirron, vakuutustoiminnan vastaanottamisen tai työeläkevakuutusyhtiön

työnantajakohtaisen vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää

vakavaraisuuspääomaa VKL 134 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa.

 

ETUUDET

 

8 § Eläkekassan jäsenellä, entisellä jäsenellä tai hänen edunsaajallaan on TyEL:n ja

TyELVPL:n ja TyELMVPL:n mukaisesti oikeus saada eläkekassalta mainituissa laeissa

säädettyjä eläkkeitä ja etuuksia.

Edellä tarkoitettujen eläkkeiden ja etuuksien saamisen ehdot ja määrä sekä niiden

hakeminen ja maksaminen määräytyvät TyEL:n, TyELVPL:n ja TyELMVPL:n sekä niiden

perustella annettujen asetusten sekä näiden sääntöjen perusteella.

Eläkkeet maksetaan kuukausittain eläkkeensaajan ilmoittamalle pankkitilille.

 

VAKUUTUSMAKSUT

 

9 § Eläkekassan osakkaat suorittavat eläkekassalle vakuutusmaksuina määrän, joka

eläkekassan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan eläkkeiden suorittamiseen, sosiaali- ja

terveysministeriön vahvistamien perusteiden edellyttämiin siirtoihin

vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen sekä eläkekassan hoito- ja muiden

kulujen kattamiseen. Edellä sanotun määrän suorittamiseen osakkaat osallistuvat jäsenille

maksettujen palkkojen mukaisessa suhteessa.

Eläkekassalla on oikeus periä vakuutusmaksun ennakkoa. Ennakolle laskettavasta korosta

määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa perusteissa. Eläkekassalla on

oikeus periä työeläkevakuutusmaksu yhdessä tai useammassa erässä. Ensimmäiseen

maksuerään sisällytetään myös vakuutuksen voimaantuloa edeltäneeseen aikaan

kohdistuva työeläkevakuutusmaksu.

Jollei vakuutusmaksua, joksi katsotaan myös vakuutusmaksun ennakkoa, ole suoritettu

kuukauden kuluessa sen erääntymispäivästä, vakuutusmaksulle lasketaan viivästyskorkoa

erääntymispäivästä sen kuukauden loppuun, jonka aikana maksu maksetaan. Viivästyskorko

lasketaan TyEL 164 §:n perusteella korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun

korkokannan mukaan.

Vakuutusmaksun maksuunpanosta ja maksuajasta päättää eläkekassan hallitus.

Vakuutusmaksu, jota ei ole suoritettu edellä 3 momentissa mainitun odotuskuukauden

aikana, ja 3 momentissa tarkoitettu viivästyskorko voidaan TyEL 159 §:n nojalla ulosmitata

ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin

annetussa laissa säädetään.

Eläkekassan osakkailla ei ole VKL 76 §:ssä tarkoitettua lisämaksuvelvollisuutta.

 

VARARAHASTO JA TAKUUPÄÄOMA

 

10 § Eläkekassalla on vararahasto, jota kartutetaan, kuten VKL:ssa on säädetty.

10 a § Eläkekassalla on takuupääomaa, jonka määrä on kaksimiljoonaa kolmesataatuhatta

(2 300 000) euroa. Takuuosuuksien nimellisarvo on viisikymmentätuhatta (50 000) euroa.

Takuuosuuksien määrä on neljäkymmentäkuusi (46) kappaletta.

Takuupääoman antajille suoritetaan korkoa neljä (4,0) prosenttia p.a. takuupääoman

määrästä.

Kassan jouduttua selvitystilaan takuupääoma maksetaan takaisin, kun kannansiirtoon

tarvittava vakavaraisuuspääoma on suoritettu eläkekassasta, muut velat on maksettu tai

niiden maksamiseen tarvittava määrä on varattu sekä muut kassan sitoumukset täytetty.

Eläkekassan toiminnan aikana takuupääoma voidaan maksaa takaisin, jos kaikki seuraavat

ehdot täyttyvät:

 

1) vakavaraisuuspääoma ilman takaisin maksettavaa takuupääomaa on

kaikkien voimassa olevien säännöksien mukainen huomioiden erityisesti aina, että

vakavaraisuuspääoma ilman takaisin maksettavaa takuupääomaa ylittää kulloinkin voimassa

olevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistaman vakavaraisuuspääoman

määrän, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa laskettuna niin,

että eläkekassan koko vakuutuskanta siirtyisi;

2) vakavaraisuuspääoma ilman takaisin maksettavaa takuupääomaa on riittävä eläkekassan

toiminnan jatkumiseen; ja

3) eläkekassa on ennen takuupääoman takaisin maksamista varannut riittävät varat velkojen

ja kulujen suorittamiseen.

 

Eläkekassan tilintarkastajan ja vakuutusmatemaatikon on ennen takuupääoman takaisin

maksamista lausunnoillaan varmistettava, että takuupääoman takaisin maksamisen

edellytykset täyttyvät.

 

VAROJEN SIJOITTAMINEN JA LAINANOTTO

 

11 § Eläkekassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä eläkekassan

maksuvalmiutta silmällä pitäen. Eläkekassan varoja ei saa käyttää eläkekassan toiminnalle

vieraaseen tarkoitukseen.

Eläkekassa saa ottaa lainaa ainoastaan VKL 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

Lainojen yhteismäärä ei saa ilman Finanssivalvonnan suostumusta olla suurempi kuin neljän

kuukauden aikana eläkesuorituksiin tarvittava määrä. Eläkesuorituksiin katsotaan

maksettavat eläkkeet ja vastuunjakokorvaukset.

 

TILINPÄÄTÖS

 

12 § Eläkekassan tilikautena on kalenterivuosi.

Kultakin tilikaudelta on kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä laadittava

sosiaali- ja terveysministeriön asetusten ja Finanssivalvonnan määräysten mukainen

tilinpäätös, joka on toimitettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen

varsinaista kassankokousta.

 

KASSANKOKOUS

 

13 § Ylin päätösvalta eläkekassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella

jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua.

Kassankokous on pidettävä eläkekassan kotipaikassa tai Hyvinkäällä.

 

14 § Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan

kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia

ainoastaan toinen jäsen. Asiamies voi edustaa enintään yhtä kymmenesosaa (1/10)

kokouksessa edustetuista äänistä.

Osakkaalla on yhtä monta ääntä kuin sen palveluksessa on eläkekassan jäseniä edellisen

kalenterivuoden päättyessä. Jos kuitenkin osakkaiden yhteinen äänimäärä kokouksessa on

suurempi kuin jäsenten äänimäärä, otetaan kunkin osakkaan äänistä äänestyksen tulosta

laskettaessa huomioon vain niin suuri osa, että osakkaiden ja jäsenten äänimäärät tulevat

samansuuruisiksi. Vähennys tapahtuu suhteessa kunkin osakkaan äänimäärään. Äänten

mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Jäsenen asiamiehen ja osakkaan äänioikeuden käyttäjän on esitettävä yksilöity ja päivätty

valtakirja.

Takuupääoma ei tuota äänivaltaa kassankokouksessa.

 

15 § Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta.

Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa äänioikeutetut,

joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutettujen yhteenlasketusta

äänimäärästä, tai Finanssivalvonta taikka eläkekassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii

ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 

Kassankokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtaja on valittava

osakkaiden edustajista.

 

16 § Varsinaisessa kassankokouksessa:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta;

5) päätetään muista asioista, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilinpito antavat aihetta;

6) päätetään hallituksen puheenjohtajanja muidenjäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

7) toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;

8) toimitetaan tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali; sekä

9) käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

 

17 § Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään

kaksi viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos päätöksen tekeminen

kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava

eri kutsu, jos se pidetään yli neljän (4) viikon kuluttua kassankokouksesta.

Kutsu ylimääräiseen kassankokoukseen on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa

siitä, kun vaatimus ylimääräisen kassankokouksen järjestämisestä on esitetty.

Kutsu kassankokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan kassankokouksen

nimeämässä sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä tai jäsenille lähetettävällä

kokouskutsulla.

Muut eläkekassan jäsenille ja osakkaille tarkoitetut tiedonannot toimitetaan osoiterekisterin perusteella

kirjeitse tai sähköpostitse.

 

18 § Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan nähtäväksi

asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden jäsenten ja osakkaiden

suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouksessa

käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kassankokous voi niin ikään aina päättää ylimääräisen kassankokouksen koolle kutsumisesta

määrättyä asiaa käsittelemään.

Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksessa käsiteltäväksi, jos

hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.

Kassan jäsenen ja osakkaan on saadakseen osallistua kassankokoukseen ilmoittauduttava

eläkekassalle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi

olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta.

 

19 § Eläkekassan hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan

kassankokouksessa. Eläkekassan osakkaat valitsevat kaksi (2) hallituksen jäsentä. Eläkekassan

jäsenet valitsevat muut eläkekassan hallituksen jäsenet. Kassankokous voi lisäksi valita enintään

kaksi (2) eläkekassan hallituksen varajäsentä, joista osakkaat valitsevat enintään puolet.

Kutsuttaessa varajäseniä hallituksen kokoukseen kutsutaan osakkaiden valitseman hallituksen

jäsenen ollessa estynyt osakkaiden valitsema hallituksen varajäsen ja jäsenten valitseman

hallituksen jäsenen ollessa estynyt jäsenten valitsema hallituksen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan osakkaiden valitsemien

hallituksen jäsenten keskuudesta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa

asioissa puheenjohtajan ääni.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on

neljä (4) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassankokouksen

päättyessä.

 

Eläkekassan toiminimen kirjoittaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä

hallituksen jäsenen kanssa.

 

Eläkekassalla on (1) tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee

olla KHT-tilintarkastaja tai, jos tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, sen päävastuullisen

tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, on

eläkekassalla lisäksi yksi (1) varatilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Kassankokous valitsee tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan neljäksi (4) vuodeksi

kerrallaan. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, tämän on ilmoitettava eläkekassalle,

kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta.

Tilintarkastajana ei voi olla henkilö, joka on täyttänyt 70 vuotta.

 

KASSAN PURKAMINEN

 

20 § Eläkekassan asettamisesta selvitystilaan ja purkamisesta säädetään VKL:n 11 luvussa.

Jos eläkekassalle jää varoja sen jälkeen, kun se on suorittanut velkansa ja täyttänyt kaikki muutkin

sitoumuksensa, palautetaan jäljelle jääneet varat osakkaille niiden vastuuvelkaa vastaavassa

suhteessa.

Lähetä viesti

Yhteydenottolomakkeen käyttäminen vaatii sivuston evästeiden hyväksymisen! Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com